• woman working at the desk in office
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Czemu służy postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej

  Kiedy Sąd udziela zabezpieczenia w sprawie cywilnej? Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej zostało uregulowane w art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) oraz kolejnych. Za główną funkcję postępowania zabezpieczającego uznaje się zapewnienie uprawnionemu ochrony związanej z możliwymi niekorzystnymi skutkami, następującymi w czasie rozpoznawania sprawy. Ze względu na to, że od zainicjowania postępowania cywilnego oraz jego prawomocnego zakończenia upływa niejednokrotnie sporo czasu, to niezbędnym rozwiązaniem jest skorzystanie z udzielenia pewnej ochrony prawnej uprawnionemu. Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie przez Sąd, że pomimo upływu czasu koniecznego do rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania. Kto może żądać udzielenia zabezpieczenia? Zgodnie z art. 7301 § 1 k.p.c.  udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania. W związku z tym, uprawnionym w rozumieniu przepisów może być…

 • woman in white dress shirt and black skirt sitting on gray couch
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne

  Kiedy były małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka?

  Czym jest obowiązek alimentacyjny Przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „KRO”) z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania podmiotom uprawnionym przez podmioty zobowiązane i ma na celu zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb osoby, która sama nie może się utrzymać. Powstały po rozwiązaniu małżeństwa obowiązek alimentacyjny nie jest kontynuacją dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 27 KRO. Jak dochodzić alimentów po rozwodzie Sąd na wniosek małżonka uprawnionego rozstrzyga w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentów na rzecz byłego małżonka. Wystarczy, że małżonek ten zgłosi odpowiednie żądanie w tym zakresie. Możliwe jest także żądanie alimentów przez małżonka w oddzielnym podstępowaniu po rozwodzie, w którym to jednak małżonek musi wytoczyć odpowiednie powództwo.  Kto może żądać alimentów od byłego małżonka W świetle art. 60 KRO…

 • close up of hand picking proof
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodów w postępowaniu cywilnym

  Dowód prima facie Żadna ustawa nie posługuje się terminem dowodu prima facie, nie został on także zdefiniowany w przepisach materialnych i proceduralnych prawa cywilnego. Możliwość zastosowania dowodu prima facie powstaje w świetle konkretnej konfiguracji faktów wykazanych przez stronę oraz jeżeli zgromadzenie dowodów bezpośrednich przysparza duże trudności, a zasady doświadczenia życiowego pozwalają na wysuniecie odpowiedniego wniosku w zakresie istnienia związku przyczynowego. Należy wskazać, że dopuszczalność przeprowadzenia dowodu prima facie uaktualnia się, gdy przyczyny szkody nie mogą zostać wykazane innymi, pewniejszymi dowodami. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dowód prima facie zmierza do ustalenia prawdziwości twierdzeń o faktach, których nie można udowodnić za pomocą znanych stronie środków dowodowych. Dowód prima facie dotyczy tylko tych twierdzeń o faktach, które są istotne dla sprawy. Dowód z dokumentu urzędowego  Za dokumenty urzędowe uznaje się dokumenty sporządzone w przypisanej formie przez powołane…

 • crop businessman giving contract to woman to sign
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodu z przesłuchania świadków w postępowaniu cywilnym

  Subsydiarny charakter dowodu z przesłuchania świadków Dowód z przesłuchania świadków w postępowaniu cywilnym uznawany jest za najmniej pewny środek dowodowy także w świetle treści art. 45811k.p.c. Przepis ten wprowadza prymat dowodu z dokumentu, chyba że strona wykaże, że z przyczyn od niej niezależnych nie może przedstawić dokumentu. Ponadto komentowany przepis wymaga ustalenia czy dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z innego źródła niż dokument. Dowód z przesłuchania świadków ma charakter subsydiarny w postępowaniu cywilnym i jest stosowany wtedy, gdy brak jest innych środków dowodowych lub w przypadku ich wyczerpania, gdy pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W wyjątkowych sytuacjach sąd może dopuścić dowód z przesłuchania świadków także z urzędu. Dowód z zeznań świadków składanych na piśmie Art. 2711  k.p.c.  wprowadza instytucje dowodu z zeznań świadka, które są składane na piśmie. Możliwość przesłuchania świadka w formie pisemnej została dopuszczona…

 • hand shake of two men
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kurator w świetle art. 69 k.p.c. – wniosek o ustanowienie kuratora, przesłanki i cel instytucji

  Kim jest kurator w świetle art. 69 Kodeksu postępowania cywilnego? Przepis art. 69 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej „k.p.c.”) dotyczy instytucji kuratora w postępowaniu cywilnym wyznaczonego dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego oraz dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania. Przed nowelizacją art. 69 k.p.c. zakres czynności kuratora był ograniczony do podejmowania czynności niecierpiącej zwłoki przeciwko stronie, dla której został ustanowiony. Po nowelizacji przepisów kurator jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą w zastępstwie strony, dla której został ustanowiony. Po co ustanawia się kuratora? Celem ustanowienia kuratora jest zapobiegnięcie powstania dla strony przeciwnej negatywnych i nieodwracalnych skutków prawnych oraz faktycznych (np. przedłużenie postępowania sądowego). Kolejnym celem instytucji jest zapewnienie efektywnej ochrony prawnej oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Potwierdza to stanowisko judykatury, zgodnie z którym: „Celem…

 • white printing paper
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kiedy Sąd przeprowadzi  dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

  Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 278 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w okolicznościach wymagających wiadomości specjalnych Sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Pomimo tego, że przepis wskazuje na fakultatywną dyspozycje Sądu – to możliwość ta często przeradza się w obowiązek Sądu. Warto pamiętać, że art. 278 § 1 k.p.c. nie stanowi podstawy do oceny wiarygodności i mocy dowodu, a jedynie określa warunki jego dopuszczalności. Cel powołania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym Dla zachowania prawidłowości dowodu z opinii biegłego istotnym jest udzielenie wiadomości specjalnych, nie zaś ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Potwierdza to stanowisko judykatury, w tym Sądu Najwyższego zgodnie, z którym: „Celem powołania dowodu z opinii biegłego nie jest ustalenie faktów istotnych…

 • brown wooden gavel on brown wooden table
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

  Sprostowanie wyroku Sądu na wniosek i z urzędu

  Kiedy Sąd sprostuje wyrok z urzędu? Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) Sąd może z urzędu sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki znajdujące się w wyroku. Sprostowanie wyroku może nastąpić także na wniosek strony. Sąd wówczas na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie orzeka postanowieniem lub oddala wniosek w razie jego nieuwzględnienia. Zazwyczaj o sprostowaniu wyroku orzeka sąd, który wydał orzeczenie albo sąd drugiej instancji z urzędu, który może sprostować wyrok pierwszej instancji. Jeżeli w orzeczeniu sądu zagranicznego znajduje się oczywista omyłka pisarska, to sąd polski nie jest powołany do sprostowania powstałych tam niedokładności lub omyłek. Sprostowaniu podlegają jedynie te niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub oczywiste omyłki, które znajdują się w uzasadnieniu wyroku lub w jego sentencji i te, które zostały popełnione przez sąd.  Jakie niedokładności,…

 • male lawyer working on laptop in office
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodu z opinii biegłego sprawach cywilnych – dowód z uzupełniającej i dodatkowej opinii biegłego, zastrzeżenia do opinii

  Uzupełniająca opinia biegłego Możliwość uzupełnienia lub wyjaśnienia każdej opinii biegłego bez względu na jej formę została wprowadzona do art. 286 nowelizacją z 4 lipca 2019 r. Przyjmuje się, że biegły, który złożył pisemną opinię powinien być wezwany na rozprawę, zaś pominięcie wezwania biegłego do uzupełnienia lub wyjaśnienia opinii jest niezgodne z zasadą bezpośredniości i może stanowić podstawę apelacji. Sąd nie ma jednak obowiązku dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej na każde żądanie strony postępowania. To samo dotyczy żądania dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych przez sąd. Żądanie uzupełniającej lub dodatkowej opinii biegłego   może być uzasadnione jedynie w razie potrzeby, która nie może być wynikiem wyłącznie niezadowolenia strony z niekorzystnej dla niej już przeprowadzonej opinii. Podstawą jest, aby opinia biegłego była przede wszystkim przekonująca dla sądu. Dodatkowa opinia biegłego Jeżeli…

 • man in black suit writing on a white book
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Praktyczne dylematy związane z posiedzeniem sądu w sprawie cywilnej – zastrzeżenia do protokołu

  Czemu służy załącznik do protokołu Zgodnie z art. 161 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej k.p.c.) załącznik do protokołu służy do zamieszczania w nim wniosków, oświadczeń oraz do uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń. Czy załącznik do protokołu stanowi pismo procesowe? Pojawia się zatem pytanie czy dokument ten stanowi pismo procesowe czy jedynie rozwinięcie stanowiska strony w sprawie. Przyjęto, że dokument ten nie ma samodzielnego charakteru i nie stanowi pisma procesowego, lecz pełni jedynie funkcję pomocniczą, polegającą na uzupełnieniu i streszczeniu ustnego oświadczenia i wniosków strony na rozprawie. Swoją treścią załącznik musi nawiązywać do przebiegu posiedzenia i odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg. Czy odpis załącznika do protokołu powinien być doręczony stronie przeciwnej? Ze względu na to, że załącznik do protokołu nie stanowi pisma procesowego w rozumieniu art. 126 k.p.c., to nie ma obowiązku składania jego odpisu stronie przeciwnej. Zastrzeżenie do protokołu w świetle art. 162 k.p.c. Artykuł 162 k.p.c. został…

 • judge signing on the papers
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kiedy można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

  Podstawa prawna Regulacji związanych ze zwolnieniem osób fizycznych od kosztów sądowych w zakresie dotyczących przesłanek złożenia wniosku, braków formalnych we wniosku i ich usunięcia należy doszukiwać się w art. 102 u.k.s.c. Przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach cywilnych Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi jedynie wyjątek od obowiązku ich uiszczenia oraz swego rodzaju pomoc Państwa dla osób, które ze względu na ich szczególnie trudną sytuację materialną nie mogą ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych, chorych, samotnych, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku, sytuacji, gdy oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów naruszyłoby ich prawo do sądu. Istotnym celem tej instytucji jest zagwarantowanie stronie prawa dostępu do Sądu. Z drugiej strony – judykatura zgodnie podkreśla, że sam wymóg uiszczenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie może być uznany za ograniczenie prawa…

 • person signing document paper
  ogólne,  prawo cywilne

  Skarga pauliańska – przesłanki, powództwo, termin

  Podstawa prawna Skarga paulińska została uregulowana w art. 527 i następnych Kodeksu cywilnego (dalej: „k.c.”). Przesłanki skargi pauliańskiej Dla skutecznego wystąpienia z powództwem pauliańskim muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: Niewypłacalność dłużnika powstaje w przypadku braku obiektywnej możliwości uzyskania zaspokojenia wierzytelności w całej jej wysokości. Udowodnienie niewypłacalności dłużnika jest zadaniem wierzyciela, który występuje z powództwem pauliańskim.  Przyjmuje się, że jeżeli dana czynność prawna (np. sprzedaż) została dokonana za cenę rynkową, to nie dochodzi do zubożenia dłużnika. O niewypłacalności dłużnika świadczy m.in. bezskuteczność przeprowadzonej przeciwko niemu egzekucji. Dla uznania, że dana czynność prawna np. darowizna zmierzała do pokrzywdzenia wierzyciela istotne jest stwierdzenie, że spowodowała ona niewypłacalność dłużnika lub pogłębiła już istniejącą niewypłacalność. Dłużnik przenosi jakąś część swojego majątku przez co staje się niewypłacalny albo zubożony, a wierzyciel ma problem z odzyskaniem swojej wierzytelności. W przypadku,…

 • Bez kategorii

  Podział nieruchomości i wyodrębnianie lokali

  Procedura podziału nieruchomości oraz wyodrębnia części nieruchomości budynkowej – wszystko, co powinieneś wiedzieć wcześniej Gdzie szukać regulacji prawnych? Pierwszym pytaniem, które pojawia się, gdy chcemy rozpocząć procedurę podziału nieruchomości jest, to gdzie w ogóle szukać regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia. Większość kwestii dotyczących procedury podziału nieruchomości została zawarta w art. 92-100 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kto może złożyć wniosek o podział nieruchomości? Zgodnie z art. 97 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wniosek o podział nieruchomości dokonywany jest na wniosek osoby mającej w tym interes prawny albo z urzędu. Co to oznacza w praktyce? Z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądów, zgodnie z którym: „Wykładnia przepisu art. 97 ust. 1 u.g.n. dokonana w świetle art. 28 k.p.a. prowadzi do wniosku,…

 • Bez kategorii

  Prawny przewodnik po śmierci bliskiego

  Śmierć bliskiej osoby wyzwala w nas bardzo przykre emocje, często w przypływie wszystkich tych wydarzeń, nie do końca zdajemy sobie sprawę z obowiązków ciążących na nas, po śmierci krewnych. Trudnym krokiem jest rozpoczęcie tych czynności, dlatego niżej opracowany poradnik ma za zadnie ułatwić państwu uporządkowanie spraw zmarłego. 1. Karta zgonu W przypadku śmierci w szpitalu, karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza opiekującego się pacjentem. Jeśli śmierć miała miejsce w domu bądź w okolicznościach utrudniających natychmiastowe wystawienie karty przez lekarza, należy wezwać służby medyczne, aby potwierdziły stan faktyczny oraz wydały rodzinie bądź opiekunom taki dokument. Karta zgonu jest bardzo ważnym dokumentem, jako iż na jej podstawie wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, oraz jest potrzebna w przypadku przewiezienie ciała ze szpitala do kostnicy. 2. Akt zgonu Akt zgonu, na podstawie karty…

 • Bez kategorii,  COVID,  ogólne,  prawa człowieka,  prawo cywilne

  Dokumentacja medyczna – upoważnieni i byli małżonkowie

  Podstawa prawna Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej zostało uregulowane przez Ustawę o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest to prawo powszechne, niezbywalne, trwałe o charakterze prywatnym i osobistym. Oznacza to, że pacjent nie może zostać pozbawiony tego prawa przez jakiekolwiek działania i zaniechania. Art.  23. [Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej] 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Prawo to zostało ponadto zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konstytucja”) w art. 47, gdzie wskazuje się na prawo do ochrony prywatności oraz w art. 51 ust 1 Konstytucji, zgodnie z którym: „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”. Z kolei, art. 13 Ustawy o Prawach pacjenta…

 • Bez kategorii,  ogólne,  prawo cywilne,  prawo podatkowe,  prawo pracy

  Mały ZUS+

  Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest z pewnością budżet i planowanie kosztów w tym dotyczących ubezpieczeń i podatków. Jednym z ułatwień może być tak zwany mały ZUS+, którego założeniem jest odciążenie przedsiebiorców na ich początkowym etapie zakładania działalności.

 • Bez kategorii

  Pomoc Ukrainie – raport

  24 lutego 2022 roku zmienił się świat który znamy. Po tragicznych wiadomościach z Ukrainy Adwokat Zarządzający naszej Kancelarii podjął natychmiastową decyzję o konieczności udzielania bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim ofiarom wojny. Na początku odbieraliśmy telefony z granicy, a także od wielu osób przebywających jeszcze na Ukrainie. Następnie przez prawie dwa tygodnie bez przerwy pomagaliśmy pro bono wszystkim, którzy zgłosili się do naszej Kancelarii z problemami prawnymi. W tym gorącym okresie naszym głównym źródłem komunikacji z Państwem okazał się Facebook, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/kancelariaadwokackakbsc W tym czasie zrezygnowaliśmy praktycznie z publikowania tutaj na stronie, oraz na naszym Instagramie, za co przepraszamy naszych czytelników – ale wierzymy, że sytuacja była na tyle wyjątkowa, że należało podjąć taką decyzję. Po 2 tygodniach sytuacja się ustabilizowała, organy Adwokatury ruszyły z pomocą. Dzięki temu możemy pomagać, ale w sposób bardziej uporządkowany i mamy nadzieję bezpieczny.Mamy już do dyspozycji…

 • Bez kategorii

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Rok 2021 był czasem wytężonej pracy, bardzo dużej ilości zmian prawnych, pytań i wątpliwości. Nasza Kancelaria dzięki Państwu – Klientom i Przyjaciołom cały czas się rozwijała. Mamy dwie nowe osoby w zespole, mieliśmy przyjemność brać udział w ważnych wydarzeniach probono m.in. #konstytucja#walkazrakiempiersi#stophejt#szlachetnapaczka. Adwokaci wydali nowe książki, szkolili dorosłych i odwiedzali w szkołach najmłodszych. Dziękujemy za ten razem spędzony rok! Po przerwie świątecznej, ze świeżą energią, rozpoczynamy nowe projekty! W planach między innymi nowe szkolenia, nowe studio nagraniowe i więcej obecności w socialmediach! Wszystkim życzymy więc ostatnich chwil odpoczynku i Szczęśliwego Nowego Roku! Do zobaczenia

 • Bez kategorii

  Wesołych Świąt!

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzeniażyczymy Państwu, aby ten wspaniały czasupływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. Cudownych, białych, miłych, radosnych,pogodnych, spokojnych, Świąt życzyKancelaria Adwokacka KBSC.

 • ogólne,  prawo cywilne,  prawo pracy

  Temperatura w miejscu pracy

  Minimalną wysokość temperatury dla pracownika określają przepisy. Według rozporządzenia minimalną temperaturą jaką powinien zapewnić pracodawca jest 18 st. Celsjusza w biurze, natomiast w hali produkcyjnej temperatura nie powinna spadać poniżej 14 st. Celsjusza.

 • prawo karne,  proces

  Odwołanie od mandatu

  Część osób przyjmując mandat nie zastanawia się nad przyszłymi tego konsekwencjami. Dopiero po fakcie zastanawiamy się, czy aby słusznie otrzymaliśmy mandat. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, osoba przyjmująca mandat automatycznie przyznaje się do winy. Uchylenie mandatu może nastąpić jedynie w opisanych w ustawie okolicznościach. Wymogi formalne takiego wniosku wskazuje art. 119 § pkt. 2 k.p.k. w zw. z art. 38§1 k.p.s.w., zgodnie z którym nasz wniosek powinien zawierać : oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu; treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; datę i podpis składającego pismo. Podstawą prawną uznania takiego wniosku może być art. 101 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 15-17…

 • ogólne,  prawo cywilne

  Jak założyć Profil Zaufany bez wychodzenia z domu?

  Bardzo wielu naszych klientów zastanawia się jak załatwić sprawy, bez wychodzenia z domu. Cześć z nich dotyczy urzędów, podatków czy ZUS. Tutaj z pomocą przychodzi serwis Profilu Zaufanego. Czyli elektroniczna droga kontaktu z podmiotami publicznymi bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jak założyć taki profil bez wychodzenia z domu? Profil Zaufany to usługa, która jest bezpłatna. Umożliwia potwierdzenie swojej tożsamości w internecie, przez administracją publiczną. To elektroniczny odpowiednik okazania dowodu osobistego. W praktyce działa jak odręczny podpis w wersji internetowej. Dzięki niemu można złożyć wnioski, odwołania skargi itp. Założenie Profilu Zaufanego możliwe jest z poziomu komputera zdalnie, pod jednym kluczowym warunkiem. Osoba, która chce go założyć musi posiadać dostęp do internetowego serwisu bankowego jednego z poniższych: PKO BP ING Bank Śląski Bank Millennium Inteligo Bank Pekao mBank BZWBK – Santander Alior…

 • COVID,  ogólne,  prawo cywilne

  Mikro Mały Średni Duży Przedsiębiorca

  W wielu przypadkach obowiązki przedsiębiorcy zależą od wielkości jego przedsiębiorstwa.  Podział ten ożył również w tarczach natykryzysowych 2020 roku. Ustawodawca często nakłada obowiązki lub prawa na przykład najpierw na dużych przedsiębiorców, a dopiero później na średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Z drugiej strony niektóre rodzaje pomocy skierowane są tylko do mikro i małych przedsiębiorstw. Nie ma więc wątpliwości, że warto poznać obecne definicje rozróżniające te rodzaje podmiotów gospodarczych. Te kwestie reguluje obecnie ustawa Prawo przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: – zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz – osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły…

 • ogólne

  Walentynki

  Czego brakuje Ci w naszym związku?Prawa substytucji. A tak na poważnie wszystkim zakochanym i tym poszukującym miłości życzymy w tym dniu dużo szczęścia.

 • ogólne,  prawo cywilne

  Czy stracę dach nad głową? Czyli wynajem mieszkania w czasach epidemii.

  Wynajmujesz mieszkanie, przez epidemię jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Boisz się, że stracisz dach nad głową? Zobacz jakie prawa ma najemca mieszkania i co można zrobić w trakcie epidemii koronawirusa by obniżyć czynsz za mieszkanie. Możesz się zdziwić jak wiele masz praw! Możliwość negocjacji warunków umowy Po pierwsze należy zaznaczyć, że w systemie prawnym obecna sytuacja epidemii może być traktowana jako tak zwana „Siła Wyższa”. Zdarzenie niezależne od stron umowy najmu, którego nie dało się przewidzieć. W takich sytuacjach obowiązujące umowy można renegocjować. Dlaczego? Mówi o tym kodeks cywilny, w art. 471 i 351¹ Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Art. 357 ¹§ 1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie…

 • prawo karne

  Prowadzenie w stanie nietrzeźwości

  Co grozi pijanemu kierowcy? Art. 178a Kodeksu Karnego – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Osoby prowadzące pod wpływem alkoholu zarówno pojazdy mechaniczne jak i  inne pojazdy poruszające się po drogach publicznych tj. rowery , a w ostatnim czasie również hulajnogi elektryczne, często pijąc alkohol czują się bezkarne. Tłumacząc „że to tylko jedno piwo, jeden kieliszek’’ nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Jakie konsekwencje może ponieść osoba nietrzeźwa? Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego art. 115 §16 zachodzi gdy : 1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.    Za jazdę pod wpływem alkohol, sprawca może zostać ukarany…

 • prawo karne,  prawo podatkowe

  Czynny Żal

  Czynny żal jest specjalną instytucją prawną, która umożliwia uniknięcie odpowiedzialności karnej w niektórych sytuacjach. Ustawodawca zdecydował, że chce “premiować” podatników, którzy sami zauważą swoje błędy – przestępstwa skarbowe lub wykroczenia i przyznają się do nich, jednocześni odpowiednio naprawiając to co się stało. Czynny żal został opisany w art. 16 kodeksu karnego skarbowego, który stwierdza, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Dodatkowo ustawodawca wymaga, by uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada…

 • COVID,  prawo pracy

  Wypowiedzenie umowy o pracę z perspektywy Pracodawcy

  Niestety bardzo aktualnym zagadnieniem staje się obecnie wypowiadanie umów o pracę. Przedsiębiorcy zastanawiają się jak legalnie mogą zredukować liczbę zatrudnionych pracowników, żeby przetrwać kryzys. Kodeks pracy nie przestał obowiązywać. Zapowiedzi ustawodawcy przewidują wprowadzanie specjalnych rozwiązań w ramach tak zwanych „tarcz antykryzysowej”. Warto więc poznać te podstawowe uregulowania – które ewentualnie będą potem ulegać zmianom zależnie od obowiązującej tarczy, Wypowiedzenie umowy o pracę – Jak? Podstawy ustawa art. 30 Kodeksu Pracy, zgodnie z nim istnieją 4 formy rozwiązania Umowy o pracę: na mocy porozumienia Stron – tutaj to Strony ustalają w jaki sposób rozwiązują Umowę; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; z upływem czasu na którą była zawarta (tutaj istnieją pewne wyjątki…

 • prawo administracyjne,  prawo cywilne,  proces

  Nowe i stare numery ksiąg wieczystych

  Przed zakupem mieszkania czy domu warto sprawdzić wszystkie możliwe informacje o nieruchomości jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jednym z ważnych źródeł informacji są Księgi Wieczyste. Czym są księgi wieczyste? Czyli publiczny, oficjalny rejestr zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Określa między innymi kto jest właścicielem nieruchomości, jakie są związane z nią prawa, roszczenia i ograniczenia. To również miejsce, gdzie można sprawdzić ewentualne zadłużenia hipoteczne.  Sprzedaż nieruchomości z założenia następuje w formie aktu notarialnego, dlatego na etapie tworzenia takiego dokumentu notariusz sprawdzi Księgę Wieczystą. Warto zrobić to jednak wcześniej jeszcze na etapie negocjacji czy rozmów pomiędzy kupującym i sprzedającym. Księgi Wieczyste są bowiem dostępne bezpłatnie, oficjalnie dla wszystkich – przez internet. Czasami trudnością może być sprawdzenie księgi wieczystej o starym numerze – jak to zrobić? Budowa numeru księgi wieczystej…

 • COVID

  Zasady od 24.10.2020

  Od soboty 24.10.2020 wprowadzono najnowsze zasady i ograniczenia dotyczące praktycznie wszystkich dziedzin życia, edukacji i gospodarki. źródło: źródło: materiały urzędowe serwis www.premier.gov.pl

 • COVID

  Zakazy Lotów

  Od  14 października 2020 r. obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium określonych krajów.

 • ogólne,  spotkanie

  Zapraszamy obywateli Ukrainy

  Запрошуємо до співпраці іноземців, працюємо польською, англійською та французькою мовами. У разі українських громадян, розмовної польської мови буде достатньо для спілкування з адвокатом. Клієнт не зобов’язаний читати або писати польською мовою. Допомога іноземним громадянам в питаннях: Громадянства Дозволу на перебування Дозволу на роботу Шлюбних відносин Карти перебування Візи Карти поляка Запрошення Інше Ми допомагаємо в: – підготовці та заповненні заявок і форм – складанні листів для державних органів і судів – роботі над доповненням заявок і документів – перекладах, копіях і підтвердженнях документів – оскарженнi положень та рішень – інше Ми можемо допомогти в представленні інтересів в державних органах і судах, а також iнших службах, включаючи прикордонну службу. Ми працюємо стаціонарно…

 • ogólne,  prawo administracyjne,  spotkanie

  Ile kosztuje wizyta u Adwokata

  W naszej Kancelarii proponujemy następujące możliwości finansowe Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od ilości potrzebnego nakładu pracy oraz trudności merytorycznej zlecenia. Istnieje możliwość podjęcia stałej współpracy z Kancelarią, co pozwala na uzyskanie atrakcyjnych cen abonamentu miesięcznego. Minimalny okres współpracy 1 miesiąc. Do każdej sprawy dokładamy należytej staranności, jej czas trwania i wynik jest jednak wypadkową pracy adwokata, klienta oraz oceny sądu i nie zależy wyłącznie od Adwokata, w naszej Kancelarii nie ma możliwości pobierania wynagrodzenia po zakończeniu sprawy. Wynagrodzenie płacone jest adwokatowi z góry. Możliwe jest ustalenie dogodnych rat. Umożliwiamy płatność gotówką, przelewem oraz kartą. Pierwsza wizyta – zapraszamy na pierwszą konsultację, i przedstawienie sprawy Adwokatowi. W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Pierwsze spotkanie ma na celu przedstawienie stron, oraz ogólny opis sprawy. Na spotkaniu nie jest udzielana porada prawna,…

 • ogólne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

  Jak zachować się na sali sądowej

  Jak usiąść na sali sądowej? Wizyta na sali sądowej dla większości osób jest dużym stresem. Sąd ma decydować o sprawach życiowych, o problemach i trudnych kwestiach. Człowiek czuje się jakby zdawał egzamin. Jest to reakcja naturalna i zupełnie normalna. Warto jednak przedstawić kilka porad w jaki sposób zachować się na sali sądowej, które mogą zmniejszyć poziom zdenerwowania. Jednym z nich jest pierwsza decyzja, którą należy podjąć już po przekroczeniu progu Sali sądowej – czyli gdzie mam usiąść? Siadanie na sali sądowej nie jest dowolne. Zasady określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych wydany na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tutaj zasady zajmowania miejsc przez poszczególne osoby na sali rozpraw określono następująco: Na środku (na wprost) – Sąd Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali…