• woman working at the desk in office
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Czemu służy postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej

  Kiedy Sąd udziela zabezpieczenia w sprawie cywilnej? Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej zostało uregulowane w art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) oraz kolejnych. Za główną funkcję postępowania zabezpieczającego uznaje się zapewnienie uprawnionemu ochrony związanej z możliwymi niekorzystnymi skutkami, następującymi w czasie rozpoznawania sprawy. Ze względu na to, że od zainicjowania postępowania cywilnego oraz jego prawomocnego zakończenia upływa niejednokrotnie sporo czasu, to niezbędnym rozwiązaniem jest skorzystanie z udzielenia pewnej ochrony prawnej uprawnionemu. Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie przez Sąd, że pomimo upływu czasu koniecznego do rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania. Kto może żądać udzielenia zabezpieczenia? Zgodnie z art. 7301 § 1 k.p.c.  udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania. W związku z tym, uprawnionym w rozumieniu przepisów może być…

 • woman in white dress shirt and black skirt sitting on gray couch
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne

  Kiedy były małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka?

  Czym jest obowiązek alimentacyjny Przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „KRO”) z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania podmiotom uprawnionym przez podmioty zobowiązane i ma na celu zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb osoby, która sama nie może się utrzymać. Powstały po rozwiązaniu małżeństwa obowiązek alimentacyjny nie jest kontynuacją dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 27 KRO. Jak dochodzić alimentów po rozwodzie Sąd na wniosek małżonka uprawnionego rozstrzyga w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentów na rzecz byłego małżonka. Wystarczy, że małżonek ten zgłosi odpowiednie żądanie w tym zakresie. Możliwe jest także żądanie alimentów przez małżonka w oddzielnym podstępowaniu po rozwodzie, w którym to jednak małżonek musi wytoczyć odpowiednie powództwo.  Kto może żądać alimentów od byłego małżonka W świetle art. 60 KRO…

 • close up of hand picking proof
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodów w postępowaniu cywilnym

  Dowód prima facie Żadna ustawa nie posługuje się terminem dowodu prima facie, nie został on także zdefiniowany w przepisach materialnych i proceduralnych prawa cywilnego. Możliwość zastosowania dowodu prima facie powstaje w świetle konkretnej konfiguracji faktów wykazanych przez stronę oraz jeżeli zgromadzenie dowodów bezpośrednich przysparza duże trudności, a zasady doświadczenia życiowego pozwalają na wysuniecie odpowiedniego wniosku w zakresie istnienia związku przyczynowego. Należy wskazać, że dopuszczalność przeprowadzenia dowodu prima facie uaktualnia się, gdy przyczyny szkody nie mogą zostać wykazane innymi, pewniejszymi dowodami. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dowód prima facie zmierza do ustalenia prawdziwości twierdzeń o faktach, których nie można udowodnić za pomocą znanych stronie środków dowodowych. Dowód prima facie dotyczy tylko tych twierdzeń o faktach, które są istotne dla sprawy. Dowód z dokumentu urzędowego  Za dokumenty urzędowe uznaje się dokumenty sporządzone w przypisanej formie przez powołane…

 • crop businessman giving contract to woman to sign
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodu z przesłuchania świadków w postępowaniu cywilnym

  Subsydiarny charakter dowodu z przesłuchania świadków Dowód z przesłuchania świadków w postępowaniu cywilnym uznawany jest za najmniej pewny środek dowodowy także w świetle treści art. 45811k.p.c. Przepis ten wprowadza prymat dowodu z dokumentu, chyba że strona wykaże, że z przyczyn od niej niezależnych nie może przedstawić dokumentu. Ponadto komentowany przepis wymaga ustalenia czy dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z innego źródła niż dokument. Dowód z przesłuchania świadków ma charakter subsydiarny w postępowaniu cywilnym i jest stosowany wtedy, gdy brak jest innych środków dowodowych lub w przypadku ich wyczerpania, gdy pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W wyjątkowych sytuacjach sąd może dopuścić dowód z przesłuchania świadków także z urzędu. Dowód z zeznań świadków składanych na piśmie Art. 2711  k.p.c.  wprowadza instytucje dowodu z zeznań świadka, które są składane na piśmie. Możliwość przesłuchania świadka w formie pisemnej została dopuszczona…

 • hand shake of two men
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kurator w świetle art. 69 k.p.c. – wniosek o ustanowienie kuratora, przesłanki i cel instytucji

  Kim jest kurator w świetle art. 69 Kodeksu postępowania cywilnego? Przepis art. 69 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej „k.p.c.”) dotyczy instytucji kuratora w postępowaniu cywilnym wyznaczonego dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego oraz dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania. Przed nowelizacją art. 69 k.p.c. zakres czynności kuratora był ograniczony do podejmowania czynności niecierpiącej zwłoki przeciwko stronie, dla której został ustanowiony. Po nowelizacji przepisów kurator jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą w zastępstwie strony, dla której został ustanowiony. Po co ustanawia się kuratora? Celem ustanowienia kuratora jest zapobiegnięcie powstania dla strony przeciwnej negatywnych i nieodwracalnych skutków prawnych oraz faktycznych (np. przedłużenie postępowania sądowego). Kolejnym celem instytucji jest zapewnienie efektywnej ochrony prawnej oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Potwierdza to stanowisko judykatury, zgodnie z którym: „Celem…

 • white printing paper
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kiedy Sąd przeprowadzi  dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

  Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 278 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w okolicznościach wymagających wiadomości specjalnych Sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Pomimo tego, że przepis wskazuje na fakultatywną dyspozycje Sądu – to możliwość ta często przeradza się w obowiązek Sądu. Warto pamiętać, że art. 278 § 1 k.p.c. nie stanowi podstawy do oceny wiarygodności i mocy dowodu, a jedynie określa warunki jego dopuszczalności. Cel powołania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym Dla zachowania prawidłowości dowodu z opinii biegłego istotnym jest udzielenie wiadomości specjalnych, nie zaś ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Potwierdza to stanowisko judykatury, w tym Sądu Najwyższego zgodnie, z którym: „Celem powołania dowodu z opinii biegłego nie jest ustalenie faktów istotnych…

 • brown wooden gavel on brown wooden table
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

  Sprostowanie wyroku Sądu na wniosek i z urzędu

  Kiedy Sąd sprostuje wyrok z urzędu? Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) Sąd może z urzędu sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki znajdujące się w wyroku. Sprostowanie wyroku może nastąpić także na wniosek strony. Sąd wówczas na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie orzeka postanowieniem lub oddala wniosek w razie jego nieuwzględnienia. Zazwyczaj o sprostowaniu wyroku orzeka sąd, który wydał orzeczenie albo sąd drugiej instancji z urzędu, który może sprostować wyrok pierwszej instancji. Jeżeli w orzeczeniu sądu zagranicznego znajduje się oczywista omyłka pisarska, to sąd polski nie jest powołany do sprostowania powstałych tam niedokładności lub omyłek. Sprostowaniu podlegają jedynie te niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub oczywiste omyłki, które znajdują się w uzasadnieniu wyroku lub w jego sentencji i te, które zostały popełnione przez sąd.  Jakie niedokładności,…

 • male lawyer working on laptop in office
  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Problematyka dowodu z opinii biegłego sprawach cywilnych – dowód z uzupełniającej i dodatkowej opinii biegłego, zastrzeżenia do opinii

  Uzupełniająca opinia biegłego Możliwość uzupełnienia lub wyjaśnienia każdej opinii biegłego bez względu na jej formę została wprowadzona do art. 286 nowelizacją z 4 lipca 2019 r. Przyjmuje się, że biegły, który złożył pisemną opinię powinien być wezwany na rozprawę, zaś pominięcie wezwania biegłego do uzupełnienia lub wyjaśnienia opinii jest niezgodne z zasadą bezpośredniości i może stanowić podstawę apelacji. Sąd nie ma jednak obowiązku dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej na każde żądanie strony postępowania. To samo dotyczy żądania dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych przez sąd. Żądanie uzupełniającej lub dodatkowej opinii biegłego   może być uzasadnione jedynie w razie potrzeby, która nie może być wynikiem wyłącznie niezadowolenia strony z niekorzystnej dla niej już przeprowadzonej opinii. Podstawą jest, aby opinia biegłego była przede wszystkim przekonująca dla sądu. Dodatkowa opinia biegłego Jeżeli…

 • man in black suit writing on a white book
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Praktyczne dylematy związane z posiedzeniem sądu w sprawie cywilnej – zastrzeżenia do protokołu

  Czemu służy załącznik do protokołu Zgodnie z art. 161 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej k.p.c.) załącznik do protokołu służy do zamieszczania w nim wniosków, oświadczeń oraz do uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń. Czy załącznik do protokołu stanowi pismo procesowe? Pojawia się zatem pytanie czy dokument ten stanowi pismo procesowe czy jedynie rozwinięcie stanowiska strony w sprawie. Przyjęto, że dokument ten nie ma samodzielnego charakteru i nie stanowi pisma procesowego, lecz pełni jedynie funkcję pomocniczą, polegającą na uzupełnieniu i streszczeniu ustnego oświadczenia i wniosków strony na rozprawie. Swoją treścią załącznik musi nawiązywać do przebiegu posiedzenia i odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg. Czy odpis załącznika do protokołu powinien być doręczony stronie przeciwnej? Ze względu na to, że załącznik do protokołu nie stanowi pisma procesowego w rozumieniu art. 126 k.p.c., to nie ma obowiązku składania jego odpisu stronie przeciwnej. Zastrzeżenie do protokołu w świetle art. 162 k.p.c. Artykuł 162 k.p.c. został…

 • judge signing on the papers
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kiedy można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

  Podstawa prawna Regulacji związanych ze zwolnieniem osób fizycznych od kosztów sądowych w zakresie dotyczących przesłanek złożenia wniosku, braków formalnych we wniosku i ich usunięcia należy doszukiwać się w art. 102 u.k.s.c. Przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach cywilnych Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi jedynie wyjątek od obowiązku ich uiszczenia oraz swego rodzaju pomoc Państwa dla osób, które ze względu na ich szczególnie trudną sytuację materialną nie mogą ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych, chorych, samotnych, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku, sytuacji, gdy oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów naruszyłoby ich prawo do sądu. Istotnym celem tej instytucji jest zagwarantowanie stronie prawa dostępu do Sądu. Z drugiej strony – judykatura zgodnie podkreśla, że sam wymóg uiszczenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie może być uznany za ograniczenie prawa…