ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  proces

Procedura  dochodzenia należności od dłużnika, którego adres jest nieznany

Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo zawartej umowy pomiędzy stronami jedna z nich nie wywiązuje się z ustalonych warunków, np. nie ureguluje w terminie należności. W takim wypadku najczęściej wierzyciel podejmuje próby kontaktu, które okazują się nieskuteczne. Napotyka wiele trudności, korespondencja nie jest odbierana, brak odpowiedzi na maile i telefony. Jak w takiej sytuacji osoba poszkodowana może dochodzić skutecznie należności?

Tak, istnieją sposoby na uzyskanie ustalonej zapłaty, które zostaną przedstawione w poniższym tekście.

Wezwanie do zapłaty jako pierwszy krok

W pierwszej kolejności w celu dochowania staranności należy wystosować wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem nadania. Wezwanie do zapłaty winno zawierać odpowiedni termin spłaty, taki który będzie realny do wykonania. Zazwyczaj są to 7 i 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Może okazać się, że wezwanie zostanie odebrane, a co za tym idzie skutecznie doręczone, a wierzytelność spłacona. W przypadku gdy, nie zostanie ono odebrane wierzyciel będzie dysponował potwierdzeniem nadania wezwania, które to będzie dowodem w postępowaniu cywilnym o zapłatę. Jest to niezbędny element, który uprawdopodobnia podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu.

Następnym krokiem w przypadku bezskutecznego doręczenia wezwania do zapłaty jest sporządzenie pozwu o zapłatę w trybie zwykłym bądź nakazowym do właściwego sądu. Należy jednak pamiętać, aby termin, który został wskazany w wezwaniu upłynął. Droga sądowa jest najskuteczniejszym sposobem dochodzenia należności w przypadku braku dobrowolnej spłaty zobowiązania. Pozew powinien zawierać ostatni znany adres dłużnika, ponieważ sąd doręcza pozew pod wskazany w pozwie adres.

Doręczenie korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika

W przypadku gdy składany jest pozew w postępowaniu nakazowym, sąd po rozpatrzeniu pozwu wyda nakaz zapłaty. W tym samym czasie do pozwanego wysyłana jest korespondencja sądowa, tj. pozew wraz z nakazem zapłaty. Jednakże może okazać się, iż korespondencja ta nie zostanie odebrana, podobnie jak wezwanie do zapłaty. Wówczas sąd zobowiązuje powoda do doręczenia korespondencji sądowej w trybie art. 1391 k.p.c. za pośrednictwem komornika. Powód, zobowiązany jest w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika albo zwrotu korespondencji wraz z dowodem na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Powód zobowiązany jest do wyboru komornika, który osobiście uda się pod wskazany w pozwie adres celem doręczenia korespondencji sądowej. Jeżeli nie zastanie pozwanego, będzie próbował pozyskać informacje od sąsiadów w celu ustalenia zamieszkania pod adresem. Jeżeli komornik ustali, że pozwany zamieszkuje pod wskazanym adresem, wtedy korespondencje uznaje się za skutecznie doręczoną, a co za tym idzie nakaz zapłaty uprawomocni się i powód może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli komornik nie doręczy korespondencji ani nie ustali, że pozwany mieszka pod adresem wskazanym w pozwie, powód może wystąpić z wnioskiem o podjęcie przez komornika czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu pozwanego. Jeżeli nowy adres zostanie ustalony, wtedy należy zlecić komornikowi doręczenie korespondencji pod ustalony adres zamieszkania pozwanego.

Ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

W sytuacji gdy komornik nie doręczy korespondencji ani nie ustali nowego adresu, istnieje instytucja kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Należy wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem, w którym zostanie dowiedzione, iż miejsce pobytu nie jest znane i zostały podjęte bezskuteczne próby ustalenia nowego adresu. Jeżeli sąd uzna wniosek za stosowny, wtedy ustanawia kuratora w sprawie, który to działa za pozwanego i sprawa toczy się w normalnych warunkach.

Jak zostało przedstawione powyżej, istnieją sposoby na skuteczne dochodzenie należności od dłużnika w przypadku nieznanego adresu. Dlatego też warto jest podejmować próby i dochodzić praw na drodze sądowej.

autorem tekstu jest: apl. adw. Agnieszka Adamiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *