ogólne

 • ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kiedy można wnieść skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym?

  Czy można samodzielnie sporządzić skargę kasacyjną? Do sporządzenia skargi kasacyjnej wymagany jest tzw. przymus adwokacko – radcowski. Uznaje się, że jest to uzasadnione ze względu wymogi, jakie są stawiane skardze kasacyjnej i potrzebę posiadania wysokich kwalifikacji profesjonalnych do zastępowania strony przed Sądem Najwyższym. Czy skarga kasacyjna jest tzw. trzecią instancją? Skarga kasacyjna nieraz błędnie jest uznawana za trzecią instancję, która przysługuje każdemu w każdej sprawie od rozstrzygnięcia sądu II instancji.  Tymczasem prawda jest taka, że skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od niektórych orzeczeń w procesie cywilnym. Jej wyjątkowy charakter wynika między innymi z faktu, że środka tego nie można wnieść w każdym przypadku, gdy jesteśmy niezadowoleni z wyniku procesu, a wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Postępowanie toczące się na skutek skargi kasacyjnej ma na celu ujednolicenie wykładni i stosowania prawa, a także spełnienie funkcji ochronnej dla interesu publicznoprawnego. Czy adwokat może…

 • Bez kategorii,  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  prawo spadkowe,  proces

  To powinieneś wiedzieć zanim zechcesz wydziedziczyć swoje dzieci

  Skutki wydziedziczenia zstępnych Wbrew temu, co mogłoby się wydawać wydziedziczenie córki lub syna nie przechodzi na jego zstępnych (jego dzieci), którzy niezależnie od swoich rodziców mają prawo do zachowku. Dzieje się tak dlatego, że wydziedziczenie nie skutkuje traktowaniem uprawnionego do zachowku tak jakby nie dożył spadku. Oznacza to, że zstępni wydziedziczonego zstępnego (czyli wnukowie spadkodawcy) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Podstawę powyższego stanowi art. 1011 k.c. zgodnie z którym zstępni wydziedziczonego zstępnego mają prawo do zachowku. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że wskazana regulacja nie dotyczy rodziców spadkodawcy, którego zstępny został wydziedziczony. Zatem w tym przypadku rodzice ci są pozbawieni prawa do zachowku. Uznaje się, że intencją ustawodawcy było przyznanie zstępnemu wydziedziczonego zstępnego własnego prawa do zachowku, niezależnego od roszczeń wydziedziczonego. Skutki wydziedziczenia zstępnego spadkodawcy dla spadkobierców testamentowych Jeśli chodzi o spadkobiercę testamentowego, w którego interesie jest obrona swoich…

 • ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  proces

  Procedura  dochodzenia należności od dłużnika, którego adres jest nieznany

  Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo zawartej umowy pomiędzy stronami jedna z nich nie wywiązuje się z ustalonych warunków, np. nie ureguluje w terminie należności. W takim wypadku najczęściej wierzyciel podejmuje próby kontaktu, które okazują się nieskuteczne. Napotyka wiele trudności, korespondencja nie jest odbierana, brak odpowiedzi na maile i telefony. Jak w takiej sytuacji osoba poszkodowana może dochodzić skutecznie należności? Tak, istnieją sposoby na uzyskanie ustalonej zapłaty, które zostaną przedstawione w poniższym tekście. Wezwanie do zapłaty jako pierwszy krok W pierwszej kolejności w celu dochowania staranności należy wystosować wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem nadania. Wezwanie do zapłaty winno zawierać odpowiedni termin spłaty, taki który będzie realny do wykonania. Zazwyczaj są to 7 i 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Może okazać się, że wezwanie zostanie odebrane, a co za tym idzie skutecznie doręczone, a wierzytelność spłacona. W przypadku gdy, nie zostanie ono odebrane…

 • woman working at the desk in office
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Czemu służy postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej

  Kiedy Sąd udziela zabezpieczenia w sprawie cywilnej? Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej zostało uregulowane w art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) oraz kolejnych. Za główną funkcję postępowania zabezpieczającego uznaje się zapewnienie uprawnionemu ochrony związanej z możliwymi niekorzystnymi skutkami, następującymi w czasie rozpoznawania sprawy. Ze względu na to, że od zainicjowania postępowania cywilnego oraz jego prawomocnego zakończenia upływa niejednokrotnie sporo czasu, to niezbędnym rozwiązaniem jest skorzystanie z udzielenia pewnej ochrony prawnej uprawnionemu. Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie przez Sąd, że pomimo upływu czasu koniecznego do rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania. Kto może żądać udzielenia zabezpieczenia? Zgodnie z art. 7301 § 1 k.p.c.  udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania. W związku z tym, uprawnionym w rozumieniu przepisów może być…

 • woman in white dress shirt and black skirt sitting on gray couch
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne

  Kiedy były małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka?

  Czym jest obowiązek alimentacyjny Przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „KRO”) z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania podmiotom uprawnionym przez podmioty zobowiązane i ma na celu zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb osoby, która sama nie może się utrzymać. Powstały po rozwiązaniu małżeństwa obowiązek alimentacyjny nie jest kontynuacją dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 27 KRO. Jak dochodzić alimentów po rozwodzie Sąd na wniosek małżonka uprawnionego rozstrzyga w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentów na rzecz byłego małżonka. Wystarczy, że małżonek ten zgłosi odpowiednie żądanie w tym zakresie. Możliwe jest także żądanie alimentów przez małżonka w oddzielnym podstępowaniu po rozwodzie, w którym to jednak małżonek musi wytoczyć odpowiednie powództwo.  Kto może żądać alimentów od byłego małżonka W świetle art. 60 KRO żądać…

 • hand shake of two men
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Kurator w świetle art. 69 k.p.c. – wniosek o ustanowienie kuratora, przesłanki i cel instytucji

  Kim jest kurator w świetle art. 69 Kodeksu postępowania cywilnego? Przepis art. 69 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej „k.p.c.”) dotyczy instytucji kuratora w postępowaniu cywilnym wyznaczonego dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego oraz dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania. Przed nowelizacją art. 69 k.p.c. zakres czynności kuratora był ograniczony do podejmowania czynności niecierpiącej zwłoki przeciwko stronie, dla której został ustanowiony. Po nowelizacji przepisów kurator jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą w zastępstwie strony, dla której został ustanowiony. Po co ustanawia się kuratora? Celem ustanowienia kuratora jest zapobiegnięcie powstania dla strony przeciwnej negatywnych i nieodwracalnych skutków prawnych oraz faktycznych (np. przedłużenie postępowania sądowego). Kolejnym celem instytucji jest zapewnienie efektywnej ochrony prawnej oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Potwierdza to stanowisko judykatury, zgodnie z którym: „Celem ustanowienia kuratora…

 • brown wooden gavel on brown wooden table
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

  Sprostowanie wyroku Sądu na wniosek i z urzędu

  Kiedy Sąd sprostuje wyrok z urzędu? Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) Sąd może z urzędu sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki znajdujące się w wyroku. Sprostowanie wyroku może nastąpić także na wniosek strony. Sąd wówczas na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie orzeka postanowieniem lub oddala wniosek w razie jego nieuwzględnienia. Zazwyczaj o sprostowaniu wyroku orzeka sąd, który wydał orzeczenie albo sąd drugiej instancji z urzędu, który może sprostować wyrok pierwszej instancji. Jeżeli w orzeczeniu sądu zagranicznego znajduje się oczywista omyłka pisarska, to sąd polski nie jest powołany do sprostowania powstałych tam niedokładności lub omyłek. Sprostowaniu podlegają jedynie te niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub oczywiste omyłki, które znajdują się w uzasadnieniu wyroku lub w jego sentencji i te, które zostały popełnione przez sąd.  Jakie niedokładności, błędy…

 • man in black suit writing on a white book
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces

  Praktyczne dylematy związane z posiedzeniem sądu w sprawie cywilnej – zastrzeżenia do protokołu

  Czemu służy załącznik do protokołu Zgodnie z art. 161 Kodeksu postepowania cywilnego (dalej k.p.c.) załącznik do protokołu służy do zamieszczania w nim wniosków, oświadczeń oraz do uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń. Czy załącznik do protokołu stanowi pismo procesowe? Pojawia się zatem pytanie czy dokument ten stanowi pismo procesowe czy jedynie rozwinięcie stanowiska strony w sprawie. Przyjęto, że dokument ten nie ma samodzielnego charakteru i nie stanowi pisma procesowego, lecz pełni jedynie funkcję pomocniczą, polegającą na uzupełnieniu i streszczeniu ustnego oświadczenia i wniosków strony na rozprawie. Swoją treścią załącznik musi nawiązywać do przebiegu posiedzenia i odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg. Czy odpis załącznika do protokołu powinien być doręczony stronie przeciwnej? Ze względu na to, że załącznik do protokołu nie stanowi pisma procesowego w rozumieniu art. 126 k.p.c., to nie ma obowiązku składania jego odpisu stronie przeciwnej. Zastrzeżenie do protokołu w świetle art. 162 k.p.c. Artykuł 162 k.p.c. został zmieniony nowelizacją…

 • judge signing on the papers
  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  proces,  spotkanie

  Kiedy można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

  Podstawa prawna Regulacji związanych ze zwolnieniem osób fizycznych od kosztów sądowych w zakresie dotyczących przesłanek złożenia wniosku, braków formalnych we wniosku i ich usunięcia należy doszukiwać się w art. 102 u.k.s.c. Przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach cywilnych Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi jedynie wyjątek od obowiązku ich uiszczenia oraz swego rodzaju pomoc Państwa dla osób, które ze względu na ich szczególnie trudną sytuację materialną nie mogą ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych, chorych, samotnych, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku, sytuacji, gdy oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów naruszyłoby ich prawo do sądu. Istotnym celem tej instytucji jest zagwarantowanie stronie prawa dostępu do Sądu. Z drugiej strony – judykatura zgodnie podkreśla, że sam wymóg uiszczenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie może być uznany za ograniczenie prawa…

 • person signing document paper
  ogólne,  prawo cywilne

  Skarga pauliańska – przesłanki, powództwo, termin

  Podstawa prawna Skarga paulińska została uregulowana w art. 527 i następnych Kodeksu cywilnego (dalej: „k.c.”). Przesłanki skargi pauliańskiej Dla skutecznego wystąpienia z powództwem pauliańskim muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: Niewypłacalność dłużnika powstaje w przypadku braku obiektywnej możliwości uzyskania zaspokojenia wierzytelności w całej jej wysokości. Udowodnienie niewypłacalności dłużnika jest zadaniem wierzyciela, który występuje z powództwem pauliańskim.  Przyjmuje się, że jeżeli dana czynność prawna (np. sprzedaż) została dokonana za cenę rynkową, to nie dochodzi do zubożenia dłużnika. O niewypłacalności dłużnika świadczy m.in. bezskuteczność przeprowadzonej przeciwko niemu egzekucji. Dla uznania, że dana czynność prawna np. darowizna zmierzała do pokrzywdzenia wierzyciela istotne jest stwierdzenie, że spowodowała ona niewypłacalność dłużnika lub pogłębiła już istniejącą niewypłacalność. Dłużnik przenosi jakąś część swojego majątku przez co staje się niewypłacalny albo zubożony, a wierzyciel ma problem z odzyskaniem swojej wierzytelności. W przypadku, gdy dana czynność…

 • Bez kategorii,  COVID,  ogólne,  prawa człowieka,  prawo cywilne

  Dokumentacja medyczna – upoważnieni i byli małżonkowie

  Podstawa prawna Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej zostało uregulowane przez Ustawę o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest to prawo powszechne, niezbywalne, trwałe o charakterze prywatnym i osobistym. Oznacza to, że pacjent nie może zostać pozbawiony tego prawa przez jakiekolwiek działania i zaniechania. Art.  23. [Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej] 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Prawo to zostało ponadto zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konstytucja”) w art. 47, gdzie wskazuje się na prawo do ochrony prywatności oraz w art. 51 ust 1 Konstytucji, zgodnie z którym: „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”. Z kolei, art. 13 Ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw…

 • Bez kategorii,  ogólne,  prawo cywilne,  prawo podatkowe,  prawo pracy

  Mały ZUS+

  Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest z pewnością budżet i planowanie kosztów w tym dotyczących ubezpieczeń i podatków. Jednym z ułatwień może być tak zwany mały ZUS+, którego założeniem jest odciążenie przedsiebiorców na ich początkowym etapie zakładania działalności.

 • ogólne,  prawo cywilne,  prawo pracy

  Temperatura w miejscu pracy

  Minimalną wysokość temperatury dla pracownika określają przepisy. Według rozporządzenia minimalną temperaturą jaką powinien zapewnić pracodawca jest 18 st. Celsjusza w biurze, natomiast w hali produkcyjnej temperatura nie powinna spadać poniżej 14 st. Celsjusza.

 • ogólne,  prawo cywilne

  Jak założyć Profil Zaufany bez wychodzenia z domu?

  Bardzo wielu naszych klientów zastanawia się jak załatwić sprawy, bez wychodzenia z domu. Cześć z nich dotyczy urzędów, podatków czy ZUS. Tutaj z pomocą przychodzi serwis Profilu Zaufanego. Czyli elektroniczna droga kontaktu z podmiotami publicznymi bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jak założyć taki profil bez wychodzenia z domu? Profil Zaufany to usługa, która jest bezpłatna. Umożliwia potwierdzenie swojej tożsamości w internecie, przez administracją publiczną. To elektroniczny odpowiednik okazania dowodu osobistego. W praktyce działa jak odręczny podpis w wersji internetowej. Dzięki niemu można złożyć wnioski, odwołania skargi itp. Założenie Profilu Zaufanego możliwe jest z poziomu komputera zdalnie, pod jednym kluczowym warunkiem. Osoba, która chce go założyć musi posiadać dostęp do internetowego serwisu bankowego jednego z poniższych: PKO BP ING Bank Śląski Bank Millennium Inteligo Bank Pekao mBank BZWBK – Santander Alior Bank…

 • COVID,  ogólne,  prawo cywilne

  Mikro Mały Średni Duży Przedsiębiorca

  W wielu przypadkach obowiązki przedsiębiorcy zależą od wielkości jego przedsiębiorstwa.  Podział ten ożył również w tarczach natykryzysowych 2020 roku. Ustawodawca często nakłada obowiązki lub prawa na przykład najpierw na dużych przedsiębiorców, a dopiero później na średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Z drugiej strony niektóre rodzaje pomocy skierowane są tylko do mikro i małych przedsiębiorstw. Nie ma więc wątpliwości, że warto poznać obecne definicje rozróżniające te rodzaje podmiotów gospodarczych. Te kwestie reguluje obecnie ustawa Prawo przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: – zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz – osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;…

 • ogólne

  Walentynki

  Czego brakuje Ci w naszym związku?Prawa substytucji. A tak na poważnie wszystkim zakochanym i tym poszukującym miłości życzymy w tym dniu dużo szczęścia.

 • ogólne,  prawo cywilne

  Czy stracę dach nad głową? Czyli wynajem mieszkania w czasach epidemii.

  Wynajmujesz mieszkanie, przez epidemię jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Boisz się, że stracisz dach nad głową? Zobacz jakie prawa ma najemca mieszkania i co można zrobić w trakcie epidemii koronawirusa by obniżyć czynsz za mieszkanie. Możesz się zdziwić jak wiele masz praw! Możliwość negocjacji warunków umowy Po pierwsze należy zaznaczyć, że w systemie prawnym obecna sytuacja epidemii może być traktowana jako tak zwana „Siła Wyższa”. Zdarzenie niezależne od stron umowy najmu, którego nie dało się przewidzieć. W takich sytuacjach obowiązujące umowy można renegocjować. Dlaczego? Mówi o tym kodeks cywilny, w art. 471 i 351¹ Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Art. 357 ¹§ 1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby…

 • ogólne,  spotkanie

  Zapraszamy obywateli Ukrainy

  Запрошуємо до співпраці іноземців, працюємо польською, англійською та французькою мовами. У разі українських громадян, розмовної польської мови буде достатньо для спілкування з адвокатом. Клієнт не зобов’язаний читати або писати польською мовою. Допомога іноземним громадянам в питаннях: Громадянства Дозволу на перебування Дозволу на роботу Шлюбних відносин Карти перебування Візи Карти поляка Запрошення Інше Ми допомагаємо в: – підготовці та заповненні заявок і форм – складанні листів для державних органів і судів – роботі над доповненням заявок і документів – перекладах, копіях і підтвердженнях документів – оскарженнi положень та рішень – інше Ми можемо допомогти в представленні інтересів в державних органах і судах, а також iнших службах, включаючи прикордонну службу. Ми працюємо стаціонарно…

 • ogólne,  prawo administracyjne,  spotkanie

  Ile kosztuje wizyta u Adwokata

  W naszej Kancelarii proponujemy następujące możliwości finansowe Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od ilości potrzebnego nakładu pracy oraz trudności merytorycznej zlecenia. Istnieje możliwość podjęcia stałej współpracy z Kancelarią, co pozwala na uzyskanie atrakcyjnych cen abonamentu miesięcznego. Minimalny okres współpracy 1 miesiąc. Do każdej sprawy dokładamy należytej staranności, jej czas trwania i wynik jest jednak wypadkową pracy adwokata, klienta oraz oceny sądu i nie zależy wyłącznie od Adwokata, w naszej Kancelarii nie ma możliwości pobierania wynagrodzenia po zakończeniu sprawy. Wynagrodzenie płacone jest adwokatowi z góry. Możliwe jest ustalenie dogodnych rat. Umożliwiamy płatność gotówką, przelewem oraz kartą. Pierwsza wizyta – zapraszamy na pierwszą konsultację, i przedstawienie sprawy Adwokatowi. W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Pierwsze spotkanie ma na celu przedstawienie stron, oraz ogólny opis sprawy. Na spotkaniu nie jest udzielana porada prawna, ale przygotowywana wstępna diagnoza…

 • ogólne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

  Jak zachować się na sali sądowej

  Jak usiąść na sali sądowej? Wizyta na sali sądowej dla większości osób jest dużym stresem. Sąd ma decydować o sprawach życiowych, o problemach i trudnych kwestiach. Człowiek czuje się jakby zdawał egzamin. Jest to reakcja naturalna i zupełnie normalna. Warto jednak przedstawić kilka porad w jaki sposób zachować się na sali sądowej, które mogą zmniejszyć poziom zdenerwowania. Jednym z nich jest pierwsza decyzja, którą należy podjąć już po przekroczeniu progu Sali sądowej – czyli gdzie mam usiąść? Siadanie na sali sądowej nie jest dowolne. Zasady określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych wydany na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tutaj zasady zajmowania miejsc przez poszczególne osoby na sali rozpraw określono następująco: Na środku (na wprost) – Sąd Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali członkowie…