brown wooden gavel on brown wooden table
ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

Sprostowanie wyroku Sądu na wniosek i z urzędu

Kiedy Sąd sprostuje wyrok z urzędu?

Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) Sąd może z urzędu sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki znajdujące się w wyroku. Sprostowanie wyroku może nastąpić także na wniosek strony. Sąd wówczas na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie orzeka postanowieniem lub oddala wniosek w razie jego nieuwzględnienia. Zazwyczaj o sprostowaniu wyroku orzeka sąd, który wydał orzeczenie albo sąd drugiej instancji z urzędu, który może sprostować wyrok pierwszej instancji. Jeżeli w orzeczeniu sądu zagranicznego znajduje się oczywista omyłka pisarska, to sąd polski nie jest powołany do sprostowania powstałych tam niedokładności lub omyłek. Sprostowaniu podlegają jedynie te niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub oczywiste omyłki, które znajdują się w uzasadnieniu wyroku lub w jego sentencji i te, które zostały popełnione przez sąd. 

Jakie niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu?

Za drobne błędy językowe przyjmuje się przeinaczenia wyrazów (nazwiska, nazwy), z kolei za błędy rachunkowe uznaje się np. błędy w rachunkach arytmetycznych, takich jak omyłka w dodawaniu lub dzieleniu. Ustalenie błędu w rachunku może wymagać sprawdzenia rachunków powołanych w uzasadnieniu i w jego rezultacie sprostowania sumy podanej w sentencji.  Aby dana omyłka pisarska była oczywista musi być widoczna na pierwszy rzut, np. nieuchylenie wyroku zaocznego przy odrzuceniu pozwu, błąd literowy czy pominięcie wyrazów.  Inne przykłady mogące zostać usunięte w drodze sprostowania orzeczenia to: rozstrzygnięcie o odsetkach czy sprostowanie nieprawidłowego oznaczenia strony, gdy pozwany jest jednostką organizacyjną osoby prawnej.  

Kiedy Sąd nie sprostuje wyroku?

Wskazanie nowego podmiotu prawa cywilnego jest wykraczające poza możliwości Sądu dotyczące sprostowania wyroku, ponieważ prowadzi już do zmiany rozstrzygnięcia. Ponadto, jeżeli strona wskaże błędne imię lub nazwisko pozwanego, to również ten błąd nie będzie podlegał rektyfikacji, to samo dotyczy nazwiska strony po uprawomocnieniu się orzeczenia w sytuacji, kiedy strona nie podjęła żadnych czynności w sprawie.

Sprostowanie Wyroku Sądu na wniosek

Strona może w każdym czasie zgłosić wniosek o sprostowanie wyroku, nakazu zapłaty lub postanowienia w sądzie bez względu na prawomocność orzeczenia. Wniosek o sprostowanie orzeczenia sądu przysługuje na orzeczenia każdej instancji, zarówno prawomocnego, jak i nieprawomocnego wyroku i ma zastosowanie w postepowaniu egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Oprócz strony, wniosek taki mogą złożyć także inni uczestnicy postępowania oraz prokurator lub interwenient uboczny.

Podsumowanie

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na art. 3501k.p.c. który reguluje kwestie złożenia wniosku o sprostowanie jedynie dla zwłoki, którego skutkiem jest pozostawienie wniosku w aktach bez dalszych czynności.  Ponadto należy pamiętać, że wniosek o sprostowanie wyroku nie wpływa na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia, co potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego: „Zgodnie z art. 353 KPC, złożony wniosek o sprostowanie wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. W wypadku sprostowania w wyroku oznaczenia strony w ten sposób, że stroną okazuje się inna osoba, niż pierwotnie oznaczona, osobie dotkniętej tym sprostowaniem służy środek odwoławczy od postanowienia sądu, nakazującego takie sprostowanie” (zob. orz. SN z 19.11.1937 r., C III 1638/37, Zb. Urz. 1938, poz. 524).


autor: Eliza Cholewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *