postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  prawo rodzinne,  spotkanie

Najpopularniejsze pytania w naszej Kancelarii czyli cykl Q&A część 1

Czy rozprawa rozwodowa obywa się z udziałem publiczności?

Co do zasady posiedzenia sądowe w sprawach małżeńskich obywają się przy drzwiach zamkniętych. Oznacza to, że oprócz stron i ich pełnomocników w rozprawie mogą uczestniczyć przedstawiciele ustawowi, świadkowie – w czasie składania przez nich zeznań oraz maksymalnie po dwie osoby zaufania dla każdej ze stron, a także osoby powołane do kierowania działalnością administracyjną sądów i nadzoru nad nimi.

Zgodnie z art.  427 Kodeksu postępowania cywilnego: „Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.”

Jak długo czeka się na orzeczenie rozwodu?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, a czas trwania sprawy o rozwód zależy od kilku czynników, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  • miejsce położenia sądu, przed którym toczy się sprawa o rozwód (w większych miastach zazwyczaj czas oczekiwania na termin rozprawy będzie dłuższy niż w mniejszych miastach);
  • czynności dowodowe przeprowadzone przez sąd (w tym przesłuchanie świadków, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego);
  • żądanie rozwodu z orzekaniem o winie/żądanie rozwodu bez orzekania o winie;
  • porozumienie stron/ sprzeczne żądania

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę stanowisko judykatury w tym zakresie, zgodnie z którym:

„Sprawy o rozwód nie należą do kategorii spraw pilnych i, co do zasady, powinny być wyznaczone zgodnie z kolejnością wpływu. Polski model rozstrzygania spraw rozwodowych nie jest ukierunkowany na maksymalnie szybkie zakończenie tych spraw, a raczej nastawiony jest na koncyliacyjne działania Sądu i dążenie do utrzymania trwałości małżeństwa.”

Postanowienie SN z 19.10.2017 r., III SPP 44/17, LEX nr 2401054.

Co można  zrobić, żeby przyspieszyć sprawę o rozwód?

Składając pozew o rozwód należy zadbać przede wszystkim o kwestie formalne, co ma znaczący wpływ przy rozpoznaniu pozwu przez rozwód. Warto zatem pamiętać o kilku istotnych kwestiach formalnych takich jak: opłata od pozwu, złożenie odpisu pozwu (identycznego egzemplarza dla drugiej strony), ręczne podpisanie pozwu oraz dołączenie załączników, wymienionych w treści pisma.

autorem tekstu jest apl. adw. E. Cholewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *