Zakaz poruszania się okiem prawnika

Rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 roku poz. 522 ma tylko dwie strony, a jednak wprowadziło ogromne zmiany. Przede wszystkim zakaz przemieszczania się na terenie całej Polski. Tak – pomimo ilości ludzi, które widać na ulicach w Polsce prowadzono całkowity zakaz przemieszczania się z konkretnymi wyjątkami uzasadniającymi złamanie reguł.

  • PRACA – można przemieszczać się w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych;
  • PRACA – można przemieszczać się w celu prowadzenia działalności gospodarczej i działalności rolniczej;
  • SPRAWY ŻYCIOWE – można przemieszczać się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (np. leczenie, zakupy produktów spożywczych, dla siebie i najbliższych);
  • RELIGIA – można przemieszczać się w celu sprawowania kultu religijnego (pod innymi obostrzeniami np. max 5 osób);
  • WALKA Z EPIDEMIĄ – można przemieszczać się w celu świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutków COVID-19.

Ograniczenia w transporcie

Dodatkowo, nawet jeżeli korzystamy z “wyjątku” musimy dopasować się do dodatkowych reguł:

  • pieszo – maksymalnie 2 osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra;
  • transport publiczny – zajęta może być połowa miejsc siedzących;
  • ograniczeń nie stosuje się do osób najbliższych (definicja z kodeksu karnego).

Osoby najbliższe

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Kodeks karny art. 115 § 11

Ograniczenia Religii

W zakresie kultów religijnych w jednym obiekcie nie moze znajdować się (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) nie więcej niż 5 uczestników, oraz 50 osób łącznie z osobami sprawującymi kult relligijny oraz osobami z zakładu pogrzebowego.

Inne zakazy

Zakazuje się zgromadzeń (prawo o zgromadzeniach).