Bardzo dużo nowych aktów prawnych – zestawienie dla tygodnia 23 – 27 marca- 42 POZYCJE

Wielu prawników zgłasza, że nie jest w stanie zapoznawać się z wszystkimi aktami prawnymi, które są obecnie ogłaszane. To prawda, obecnie codziennie wydawanych jest około 7 -9 nowych ustaw. Sejm pracuje nawet w nocy. Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych rozwiązań – jednak powoduje pewien skutek uboczny – jest to niepewność prawna. To co dziś jest prawem – jutro może stać się zupełnie nieaktualne. Nasza kancelaria śledzi wszystkie zmiany i odznacza je w wewnętrznej tabeli. Postanowiliśmy podzielić się z kolegami i koleżankami “po fachu”. Korzystajmy wszyscy!

Data Pozycja w Dzienniku Ustaw Temat Załącznik
27.03.2020 544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054401.pdf
27.03.2020 543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054301.pdf  
27.03.2020 542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/542
27.03.2020 541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054101.pdf
27.03.2020 540 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054001.pdf
27.03.2020 539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052901.pdf
27.03.2020 538 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053801.pdf
27.03.2020 537                 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053801.pdf
26.03.2020 536 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053601.pdf
26.03.2020 535 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053501.pdf
26.03.2020 534 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053501.pdf
26.03.2020 533 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053501.pdf
26.03.2020 532 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053201.pdf
25.03.2020 531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053101.pdf
25.03.2020 530 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053001.pdf
25.03.2020 529 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052901.pdf
25.03.2020 528 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052801.pdf
25.03.2020 527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052701.pdf
25.03.2020 526 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052601.pdf
25.03.2020 525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052501.pdf
25.03.2020 524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052401.pdf
25.03.2020 523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052301.pdf  
24.03.2020 522 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf
24.03.2020 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052101.pdf
24.03.2020 520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/520
24.03.2020 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051901.pdf
24.03.2020 518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051801.pdf
24.03.2020 517 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/517
24.03.2020 516 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051601.pdf
24.03.2020 515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051501.pdf
24.03.2020 514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051401.pdf
24.03.2020 513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051301.pdf
23.02.2020 512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051201.pdf
23.02.2020 511 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051101.pdf                           
23.02.2020 510 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000051001.pdf
23.02.2020 509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050901.pdf
23.02.2020 508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050801.pdf                              
23.02.2020 507 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050701.pdf
23.02.2020 506 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050601.pdf
23.02.2020 505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050501.pdf
23.02.2020 504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050401.pdf
23.02.2020 503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050301.pdf
23.02.2020 502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050201.pdf