Koronawirus, a terminy cywilne

W praktyce prawników i przedsiębiorców, w momencie epidemii, zamykania urzędów i urzędów Pocztowych oraz utrudnionego dostępu do Sądów pojawiają się problemy z dochowaniem terminów. Czy przedsiębiorca lub prawnik musi ryzykować zdrowie żeby dochować terminu?

Na razie brak jest jednego wiążącego stanowiska Ustawodawcy w zakresie zawieszenia terminów. Pojawiają się jednak głosy specjalistów podkreślające wyjątkowość sytuacji, powołujące postawy prawne związane z zjawiskami siły wyższej (vis maior, force majeure) oraz odwołujące się do artykułów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Art.  121.  [Zawieszenie biegu przedawnienia] Kodeks Cywilny

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Art. 173. [Zawieszenie z mocy prawa] Kodeks Postępowania Cywilnego

Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.

Rozprawę na ten temat prof. dr hab. adwokata Macieja Gutowskiego można przeczytać tutaj https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/o-ujemnych-konsekwencjach-biegu-terminow-materialnoprawnych-i-procesowych-na-gruncie-kc-i-kpc-w-stanie-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2?fbclid=IwAR0R2TpNxtzaT42ONGRliA3Ax-DVAf5DsXdSNqGKUPoh273KXvvqeN_sl5M