Czy otrzymam dodatkowy zasiłek pracując na umowie zlecenie lub umowie agencyjnej?

Dodatkowy zasiłek na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły mogą uzyskać wszyscy rodzice lub opiekuni prawni dzieci objęci ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia czy pracują w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzą działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach, żeby je uzyskać trzeba podjąć konkretne działania. Oznacza to w uproszczeniu, że nie każda osoba (pracująca legalnie) posiada ubezpieczenie chorobowe.

Kto posiada obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe?

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają,osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej “członkami spółdzielni”
 • osobami odbywającymi służbę zastępczą;

Kto podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

Z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą skorzystać osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, czyli osoby:

 • wykonujące pracę nakładczą
 • pracujące na podstawie mowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub współpracujesz przy wykonywaniu tych umów
 • prowadzące działalność pozarolniczą lub współpracujące przy tej działalności
 • pracujące odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • osoby duchowne
 • doktoranci, który otrzymują stypendia doktoranckie

Czy podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe następuje NA WNIOSEK. To przyjmujący zlecenie, pracę nakładczą czy umowę agencyjną powinien zgłosić taki wniosek. Jeżeli tego nie zrobi nie zostanie objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku, dodatkowo po zgłoszeniu należy odczekać tak zwany okres wyczekiwania – nawet 90 dni.


Art. 4. [Prawo do zasiłku chorobowego]

 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
  1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
 2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
 3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:
  1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
  2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  5) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.