Zawieszenie działalności gospodarczej


W działalności przedsiębiorcy mogą zdarzyć się różne okresy, czasami lepsze czasami gorsze. Może okazać się, że konieczne jest wprowadzenie nawet pewnej przerwy. W tamach ustawy Prawo Przedsiębiorców ustawodawca przewidział możliwość tak zwanego „zawieszenia” działalności.

Zawieszenie wykonywanej działalności jest możliwe na gruncie tej ustawy dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Tutaj wyjątkiem są sytuacje, gdy zatrudniony pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim itp. W takiej sytuacji przedsiębiorca również może skorzystać z możliwości zawieszenia, a pracownicy mają prawo do wynagrodzenia jak za przestój.

Zawiesić działalność mogą również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej oraz poza tą spółką. Wtedy może zawiesić wykonywanie w jednej z tych form. W przypadku jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność w więcej niż jednej spółce cywilnej może według swojego wyboru zawiesić działalność w jednej lub wielu z nich. W zakresie działalności spółki cywilnej, jej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia spółki przez wszystkich wspólników.

CEIDG – gdy przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony. Czas określony nie może być krótszy niż 30 dni.

KRS – w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w przypadku jeżeli okres zawieszenia ma obejmować wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającego w danym roku kalendarzowym (zabezpieczenie na wypadek lat przestępnych).

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej odbywa się założenia na wniosek przedsiębiorcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, określające co może robić przedsiębiorca. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może:

  1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  2. przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  7. zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Tagi: , , , ,

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.