umowa sprzedaży samochodu – wzór


UMOWA SPRZEDAŻY

(samochodu)

zawarta w Warszawie w dniu 15 września 2018 roku, pomiędzy:

Janem Kowalskim zam. w Warszawie, ul. Puławska 538 m 12  legitymującym się dowodem osobistym nr AB 1234556 wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwanym dalej zwany „Sprzedawca”;

a

Tadeuszem Malinowskim   zam. w Krakowie ul. Długa 17 m 33 , legitymującym się dowodem osobistym nr AC 135367 wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa, dalej zwany „Kupujący”;

Łącznie zwane „Strony”.

§ 1

Preambuła

  1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego (tutaj należy wprowadzić oznaczenie i cechy pojazdu na przykład: marka, model, rok, numer rejestracyjny, nr silnika przebieg, ewentualnie stan itp.).
  2. Sprzedawca oświadcza, że samochód jest wolny od jakichkolwiek wad, w tym prawnych, oraz wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
  3. Kupujący oświadcza, że nie zna stan techniczny pojazdu oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń.

§2

Sprzedaż

  1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 za cenę ______ zł.
  2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ceny w kwocie ________ zł., która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.
  3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu w tym: (tutaj warto określić dokumenty, instrukcje, kluczyki, części zapasowe, koła, opony itp.)
  4. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§ 3

Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
  3. Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAWCA                                                     KUPUJĄCY

……………………                                                         ……………………

Tagi: , , , , , , ,